logo

El passat 11 d’abril es va celebrar el 1er Congrés en Defensa del Transport Públic, amb la participació de més de 30 associacions, entitats, col·lectius i plataformes compromeses amb la defensa del transport públic.

En aquest Congrés es van abordar propostes i estratègies d’acció en tres eixos principals:

1. Tarifes i finançament del transport públic.
2. Serveis de transport públic (subdividit: Àrea metropolitana – zona 1, Interurbanes/rodalia).
3. Model de gestió pública i participació ciutadana (opacitat, corrupció, privatitzacions i espais de participació.

Els objectius del Congrés van ser aglutinar, unificar i amplificar les lluites reivindicatives, tant laborals com veïnals i ambientals, i construir un nou model de transport, des de la definició de la xarxa, el model tarifari, la revisió de les bonificacions, l’aprovació d’una llei de finançament del transport adequada fins a la realització d’una auditoria del deute de les empreses i els consorcis de transport, entre d’altres.

Atesa l’amplitud de les metes a assolir, el Congrés va pretendre posar en comú les lluites i accions al carrer per fer visibles les reivindicacions, i treballar per generar propostes i alternatives confluents per garantir el dret universal a la mobilitat, entès com un servei públic de gestió directa, que garanteixi: l’accessibilitat social, territorial i per a persones amb mobilitat reduïda; la seguretat, i el respecte al medi natural i la salut de les persones. Per tot això, a més, es pressionarà perquè els acords assolits siguin inclosos en les agendes polítiques de tots els actors en el territori català.

RECULL DE PROPOSTES : 20150400-1r-congres-propostes

 

Per a més informació visiteu la web: congrés

https://congresdefensatransportpublic.wordpress.com/

 

Propostes sobre tarifes i finançament del transport públic
– Política de fidelització als usuaris del transport públic amb abonaments indexats al salari mínim i gratuïtat
per a determinats col·lectius
– Gravar l’ús del transport privat en favor del transport públic via:
– aparcaments de cotxes i motos
– benzina
– matriculació
– Ús de la taxa turística per millorar el transport públic. […]

Propostes sobre serveis de transport públic – Àrea metropolitana
– Garantir el dret per a tothom de l’accessibilitat al 100% de tot el transport públic. (problemes en les
rampes, megafonia…)
– Acabar totes les infraestructures aturades -L9, tramvia per al Diagonal, intercanviadors,…- fent la
priorització amb la participació ciutadana.
– Xarxa de Bus d’àmbit metropolità: que guanyi espai al vehicle privat i que es millori la flota des del punt de
vista del medi ambient.
– Recuperar i potenciar el Bus de proximitat.[…]

Propostes sobre serveis de transport públic – Interurbanes/rodalies
– Garantir per llei una política de mínims en l’oferta territorial que sigui suficient, ajustada a la demanda a tot
el territori, en termes de freqüència, fiabilitat i temps de recorregut.
– Priorització del ferrocarril convencional, en base al manteniment i la millora d’aquesta infraestructura,
davant de l’alta velocitat
– Assegurar la inversió necessària per fer el transport públic competitiu respecte la mobilitat particular
motoritzada. Es proposa el desdoblament de les vies úniques i la millora de la capacitat dels accessos a
Barcelona, així com la dignificació de les estacions actuals i crear-ne de noves quan sigui necessari.
-Exigència d’accessibilitat 100% a les noves concessions i a les existents segons l’any horitzó de la normativa.
Quan hi ha incompliment, el règim sancionador ha de contemplar la retirada de la concessió.
– Transversalitat ferroviària complementària a la radialitat. Afavoriment de la comunicació no radial entre
centres de mobilitat. Complementar la transversalitat amb línies d’autobús allà on no hi hagi xarxa
ferroviària.[…]

Propostes sobre model de gestió pública i participació ciutadana
-Municipalització i gestió publica directa del transport públic
-Control de la gestió i corresponsabilitat en la presa de decisions per part d’usuaris/es treballador/es i
administracions
– Simplificació de l’administració de transport públic amb visió local i global
– Auditoria del deute del transport públic per part de la ciutadania i no pagar el deute il·legítim
– Accessibilitat universal
– La T Mobilitat hauria de ser:
− De propietat i gestió pública
− Que afavoreixi l’ús del transport públic
− Transparent
− Les dades no han de ser personals i només han de servir per les estadístiques / funcionament de
la mobilitat

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.