logo


Als usuaris/àries i ciutadans/nes, legítims/mes propietaris/àries del Ferrocarril

El Camp de Tarragona es troba en unes condicions precàries de mobilitat tot i ser la segona àrea en nombre de desplaçaments a Catalunya. El territori no està ben comunicat i, per tant, està deficientment vertebrat. Les infraestructures ferroviàries realitzades i les proposades a curt termini no responen a les necessitats reals de la població.

D’altra banda, els governs europeus han tendit a cedir davant els grans interessos privats portant a terme polítiques de traspàs de la gestió dels serveis públics cap al mercat . La subordinació del sector públic als criteris de la gestió privada comporta una reducció de costos que incideix directament sobre la qualitat del servei ferroviari. Les negatives conseqüències d’aquest model de gestió són previsibles:

· Reducció d’inversions a costa de la seguretat
· Augment de les tarifes i increment del cost públic
· Degradació de la qualitat del servei.

Es tracta de fets comprovats i no d’opinions. A la pràctica, aquest model promou la submissió del sector públic als interessos de la gestió privada, subordinant-hi també la satisfacció de les necessitats de transport de les persones. Implica, alhora, una tendència cap a l’elitització en la prestació de serveis, substituint el concepte de ciutadà-usuari –que és un subjecte de drets- per la d’un client mediatitzat per la capacitat de pagament.

L’alternativa d’un ferrocarril públic, social, segur i sostenible

Públic: Orientat a la satisfacció de les necessitats de transport de les persones.
Segur: Amb la seguretat com a primer criteri, no subordinat a cap altre.
Sostenible: Que prioritzi el respecte pel medi ambient.
Assequible: Amb tarifes que garanteixin l’accés al conjunt de la ciutadania.
Accessible: Atent a les persones amb mobilitat reduïda, cotxes de nens, bicicletes i equipatges.
De qualitat: Que sigui respectuós amb l’usuari/ària i que mantingui personal necessari –tant als trens com a les estacions de les comarques de Tarragona- per a una adequada atenció al públic: informació, venda de bitllets, seguretat, sales d’espera, etc.
Digne: Amb una dotació suficient de recursos per a l’adequació dels edificis de viatges.
Eficaç: Que prioritzi la satisfacció de les necessitats de transport, augmentant la freqüència de trens de Mitjana i Llarga Distància i la coherència d’horaris, facilitant una millor vertebració del territori.

Per avançar en el model esmentat, des del Camp de Tarragona comencem reclamant, com a mesures urgents:

* La triplicació dels trens de Mitjana Distància fins a Flix i Montblanc i la duplicació dels trens de Tortosa.

* La reobertura immediata de la línia Reus-Roda de Barà, en ordre a la vertebració del Baix Gaià i la connexió ferroviària eficient de les comarques de Tarragona amb l’aeroport i l’estació de l’AVE, així com un by-pass de mercaderies perilloses que en l’actualitat realitzen els trajectes i maniobres pels nuclis urbans de Tarragona.

* La implementació d’una xarxa de rodalies el Camp de Tarragona.

* La millora en la prestació de serveis als usuaris/àries en les línies de ferrocarril convencional de Tarragona

Reclamem, així mateix, l’obertura d’un debat públic rigorós i transparent sobre el futur del ferrocarril, que analitzi la seva situació actual i proposi solucions a les necessitats reals de la societat.

Fem una crida a tota la societat per defensar, units/des:
Un ferrocarril de TOTS I TOTES per a TOTES I TOTS

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.